مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: رقیه حیدری, سید نورالدین موسوی نسب, شیوا فکری
کلیدواژه ها : واژگان کليدي سندرم تخمدان پليکيستيک - اليگومنوره - هيرسوتيسم - چاقي مرکزي
: 9546
: 26
: 0
ایندکس شده در :
چكيده زمينه و هدف: سندرم تخمدان پليكيستيك (PCOS) شايعترين اختلال اندوكرين (هورمونِي) زنان در دوران باروري است. مطالعات كمي در رابطه با بررسي شيوع اين سندرم در كشور ما انجام شده است. با توجه به زمان شروع PCOS از دوران نوجواني و عوارض بعدي آن، اين مطالعه با هدف تعيين شيوع PCOS در نوجوانان شهر زنجان انجام شد.روش بررسي: اين مطالعه يك مطالعه توصيفي مبتني بر جامعه بود كه در آن 1882 نفر نوجوان دختر 14 تا18 ساله، به صورت تصادفي از دبيرستانهاي شهر زنجان وارد مطالعه شدند. تشخيص PCOS از طريق گرفتن شرح حال و انجام معاينه براساس وجود اليگومنوره و علائم باليني هيپر آندروژنيسم شامل هيرسوتيسم، آكنه و ريزش موي با الگوي مردانه انجام شد. به دليل وجود ارتباط بين چاقي و PCOS، BMI و شيوع چاقي مركزي در همه افراد تعيين شد. نتايج حاصله با استفاده از آزمون كاي دو تجزيه و تحليل شده و سطح معنيداري 05/0 از نظر آماري معنيدار در نظر گرفته شد. يافتهها: در اين مطالعه شيوع PCOS9/2 درصد (54 نفر)، شيوع اختلال قاعدگي 9/16 درصد (281نفر)، هيرسوتيسم 6/8 درصد (161 نفر)، آكنه7/11 درصد (220نفر) و آلوپسي مردانه 9/6 درصد (130 نفر) بود. بين افراد نرمال و مبتلا به PCOS از نظر اضافه وزن و شيوع چاقي مركزي تفاوتي وجود نداشت. نتيجهگيري: شيوع PCOS در شهر زنجان مشابه جوامع ديگر بود. با توجه به عوارض PCOS بهتر است تشخيص و درمان از سنين نوجواني شروع شود.
نویسندگان: رقیه حیدری, محمدر رضا دین محمدی, مهناز افشین جو
کلیدواژه ها : اختلالهاي خواب - پرستاران
: 9681
: 182
: 0
ایندکس شده در :
اين مطالعه به منظور شناسايي اختلالهاي الگوي خواب در پرستاران دو بيمارستان زنجان انجام شد. از 177 پرستار مورد بررسي، %66 اختلال در به خواب رفتن، %55 وقفه در خواب، %37 خواب مداوم كمتر از 6 ساعت و %68 احساس خستگي بعد از بيدار شدن از خواب داشتند. لذا پيشنهاد ميشود آموزش شيوههاي مقابله با تبعات منفي نوبت كاري در تأمين بهداشت حرفهاي پرستاران گنجانده شود.